Today’s Haiku (April 11, 2019)

石を噛む流れのありて落花かな   佐藤鬼房

ishi o kamu nagare no arite rakka kana

             stream bites

            stones…

            falling cherry blossoms

                                                            Onifusa Sato

from “Haiku Shiki” (“Haiku Four Seasons,” a monthly haiku magazine), December 2017 Issue, Tokyo Shiki Shuppan, Tokyo

Fay’s Note:   Onifusa Sato (1919-2002)

 

Advertisements

Today’s Haiku (April 10, 2019)

春雷や俄かに変る洋の色   杉田久女

shunrai ya niwakani kawaru umi no iro

            spring thunder—

            a color of the sea

            changes suddenly

                                                Hisajo Sugita

from “Haiku Dai-Saijiki” (“Comprehensive Haiku Saijiki”), Kadokawa Shoten, Tokyo, 2006

Fay’s Note:   Hisajo Sugita (1890-1946)

Today’s Haiku (April 9, 2019)

海よりも風の眩しさ若布寄ず   山田慶子

umi yorimo kaze no mabushisa wakame yosu

            the wind brighter than the sea…

            wakame seaweeds

move to the shore

                                                            Keiko Yamada

from “Haiku Dai-Saijiki” (“Comprehensive Haiku Saijiki”), Kadokawa Shoten, Tokyo, 2006

 

Fay’s Note:    ‘wakame seaweed’ is a spring kigo.

Today’s Haiku (April 8, 2019)

くちびるのある者つどふ潮干狩   山田耕司

kuchibiru no aru mono tsudou shiohigari

            ones with lips

            gathering…

            shellfish hunt

                                                            Koji Yamada

from ‘Haiku,’ a monthly haiku magazine, March 2017 Issue, Kabushiki Kaisha Kadokawa, Tokyo

Fay’s Note:  ‘shiohigari’ (shellfish gathering) is a spring kigo.

Today’s Haiku (April 7, 2019)

そこだけは霞かからず裁判所  高橋将夫

sokodakewa kasumi kakarazu saibannsho

            only there

            spring mist misses…

            a courthouse

                                                Masao Takahashi

from “Haiku-kai” (“Haiku World,” a monthly haiku magazine), March 2017 Issue, Bungaku No Mori, Tokyo

Today’s Haiku (April 6, 2019)

理髪屋の主が咲かすクロッカス    宮田正和

rihatsuya no aruji ga sakasu kurokkasu

            barbershop owner

            he has crocuses

            blooming

                                                Masakazu Miyata

from “Haiku-kai” (“Haiku World,” a monthly haiku magazine), February 2017 Issue, Bungaku No Mori, Tokyo

Today’s Haiku (April 5, 2019)

 

犬が来て覗く厨の春の暮   山口誓子

inu ga kite nozoku kuriya no haru no kure

            a dog comes

            and peaks a kitchen

            of the spring dusk

                                                Seishi Yamaguchi

from “Haiku Dai-Saijiki” (“Comprehensive Haiku Saijiki”), Kadokawa Shoten, Tokyo, 2006

Fay’s Note:  Seishi Yamaguchi (1901-1994)