Category Archives: Haiku Translation: Today's Haiku

Today’s Haiku (February 16, 2019)

白鳥や空には空の深轍   高野ムツオ

hakuchô ya sora niwa sora no fukawadachi

            swans—

            sky has its deep rut

            in the sky

                                                Mutsuo Takano

from “Haiku Shiki” (“Haiku Four Seasons,” a monthly haiku magazine), December 2017 Issue, Tokyo Shiki Shuppan, Tokyo

Advertisements

Today’s Haiku (February 15, 2019)

一と雨の誘ひ出したる冬の音   中尾公彦

hitoame no sasoidashitaru fuyu no oto

rain

invited them out…

winter sounds

                                                Kimihiko Nakao

from “Haiku Shiki” (“Haiku Four Seasons,” a monthly haiku magazine), December 2017 Issue, Tokyo Shiki Shuppan, Tokyo

Today’s Haiku (February 14, 2019)

むささびや大きくなりし夜の山   三橋敏雄

musasabi ya ôkikunarishi yoru no yama

            flying squirrel—

            the night mountain

            becomes bigger

                                                Toshio Mitsuhashi

from “Nihon Dai-Saijiki” (“Japanese Comprehensive Saijiki”) ,  edited by Shuoshi Mizuhara, Shuson Kato and Kenkichi Yamamoto, published by Kodansha, Tokyo, Japan, 1981

Fay’s Note: Toshio Mitsuhashi (1920-2001)   ‘musasabi’ (flying squirrel) is a winter kigo.

Today’s Haiku (February 13, 2019)

蜜柑食ふ怖るることの無き如く   鍵和田秞子

mikan kuu osoruru koto no naki gotoku

            eating mandarin oranges

            as though there were nothing

            to be afraid

                                                Yuko Kagiwada

from ‘Haiku,’ a monthly haiku magazine, March 2017 Issue, Kabushiki Kaisha Kadokawa, Tokyo

Today’s Haiku (February 12, 2019)

暗闇を区画整理す冬北斗   叶 万里子

kurayami o kukaku seiri su fuyuhokuto

            readjusting blocks

           of  the darkness

            winter Ursa Major

                                                Mariko Kano

from “Haiku-kai” (“Haiku World,” a monthly haiku magazine), February 2017 Issue, Bungaku No Mori, Tokyo

Today’s Haiku (February 11, 2019)

寒き夜核分裂を繰り返し 曽根 毅

samuki yoru kakubunretsu o kurikaeshi

            cold night

            atomic fission

            repeating

                                                Takeshi Sone

from “Kashû” (Blossom Study), haiku collection of Takeshi Sone Shinya-Soh sha, Tokyo 2015

Today’s Haiku (February 10, 2019)

けふ死ぬるひとの数ほど冬ざくら   しなだしん

kyô shinuru hito no kazu hodo fuyuzakura

            as many as the people

            who die today

            winter cherry blossoms

                                                            Shin Shinada

from ‘Hayabusa no Mune’(‘Falcon’s Chest’) haiku collection by Shin Shinada, Fusansu-Do, Tokyo 2011