Category Archives: Haiku Translation: Today's Haiku

Today’s Haiku (October 7, 2021)

月上ることを知らずや大都会  伊藤 楽

tsuki noboru koto o shirazu ya dai-tokai

            without knowing

            moon-rise—

            the big city

                                                Raku Ito

from Haidan (Haiku Stage), a monthly haiku magazine, January 2015 Issue, Honami Shoten, Tokyo

Today’s Haiku (October 6, 2021)

なめくぢに雲の中より露のこゑ  飯田龍太

namekuji ni kumo no naka yori tsuyu no koe

            to a slug

            dew’s voice from

            the inside of clouds

                                                Ryuta Iida

from Haiku, a monthly haiku magazine, January 2015 Issue, Kabushiki Kaisha Kadokawa, Tokyo

Fay’s Note:  Ryuta Iida (1920-2007)

Today’s Haiku (October 5, 2021)

晴三日鵲は巣に枝加ふ   岩永佐保

hare mikka kasasagi wa su ni eda kuwau

            third clear day

            magpies add branches

            to their nest

                                                Saho Iwanaga

from Haiku Dai-Saijiki (Comprehensive Haiku Saijiki), Kadokawa Shoten, Tokyo, 2006

Fay’s Note:  “kasasagi” (“magpie) is an autumn kigo

Today’s Haiku (October 4, 2021)

蓑虫の糸にぶつかる日本晴    鎌倉佐弓

minomushi no ito ni butsukaru nihon-bare

            colliding

            with a bug worm’s string

            cloudless sky

                                                Sayumi Kamakura

from Haiku Dai-Saijiki (Comprehensive Haiku Saijiki), Kadokawa Shoten, Tokyo, 2006

Fay’s Note:  “nihon-bare” (literal translation: Japan-clear sky) is cloudless, beautiful sky.

Today’s Haiku (October 3, 2021)

秋天に届けとばかり象の鼻  金子竜胆

shûten ni todoke to bakari zô no hana

            stretching to reach

            the autumn sky

            the elephant’s nose

                                                            Rindo Kaneko                                              

from Haidan (Haiku Stage), a monthly haiku magazine, January 2015 Issue, Honami Shoten, Tokyo