Today’s Haiku (April 26, 2011)

近づけば山あそびゐる春の暮  藤田湘子

chikazukeba yama asobiiru haru no kure

closer to a mountain

I find it playing

spring dusk

                        Shoshi Fujita

from “Gendai no Haiku” (Modern Haiku), edited by Shobin Hirai, Kodansha, Tokyo, 1996

Fay’s Note:  Shoshi Fujita  (1926-2005)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s