Today’s Haiku (December 3, 2010)

しはぶきの次の言葉を待ちにけり   木下夕爾

shiwabuki no tsugi no kotoba o machinikeri

coughing

I wait the word

after it

Yuji Kinoshita

from “Gendai no Haiku” (Modern Haiku), edited by Shobin Hirai, Kodansha, Tokyo, 1996

Fay’s Note: Yuji Kinoshita (1914-1965)

shiwabuki’ or ‘seki’  (‘cough’) is a winter kigo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s